Nová učebnice angličtiny zohledňuje časté chyby českých žáků

Učebnicový trh pro výuku angličtiny obohatil nový titul YOUR SPACE.

Učebnice vznikla spoluprací předních nakladatelství – Cambridge University Press a Nakladatelství Fraus. Autoři Julia Starr Keddle a Martyn Hobbs při tvorbě vycházeli z reálného jazyka a měli k dispozici unikátní databázi výsledků cambridgeských zkoušek. Díky ní se jim podařilo zohlednit výklad a procvičení těch gramatických a stylistických jevů, které českým žákům při zkouškách dělají největší problémy.

Mohli byste prosím stručně vysvětlit, jakou roli sehrál Cambridge Learner Corpus při psaní vaší učebnice?

Julia a Martyn: Cambridge Learner Corpus neboli CLC je exkluzivním nástrojem cambridgeského nakladatelství a je poskytován kmenovým autorům nakladatelství hned na začátku jejich psaní.

Je to docela zajímavá zkušenost, neboť musíme podepsat smlouvu o mlčenlivosti a zavázat se, že informace z korpusu nepoužijeme při práci na žádném jiném textu. Rovněž jsme v prostorách Cambridge University Press absolvovali školení, jak korpus správně používat.

Čím že je tak zvláštní?

Oproti jiným korpusům má jednu naprosto jedinečnou funkci — disponuje opravdu rozsáhlou sbírkou chyb, jichž se dopouštějí studenti. Tyto chyby pocházejí z obrovské databáze testů ESOL. My pak můžeme korpus používat a identifikovat typické chyby u různých skupin studentů. Velmi důležitým kritériem je samozřejmě rodný jazyk studentů – vyhledávat lze totiž podle národnosti testovaných, typu zkoušky a podobně. To nám umožňuje zdůraznit ty aspekty angličtiny, které studentům činí největší problémy. Přirozeně používáme i cambridgeský korpus rodilých mluvčích, což je masivní sbírka anglických textů a přepisů, jež nám umožňuje pochopit, jak funguje reálný jazyk, jaká jsou nejfrekventovanější slova, nejčastější kolokace apod., a obsahuje spoustu dalších dat i užitečných příkladů.

Texty v knize Your Space vycházejí z informací obou uvedených korpusů: od lexika, které používáme ve čtecích i poslechových textech, přes slovíčka v oddílech Vocabulary a Your words, včetně hovorových výrazů v oddílech Chat zone, které jsou v každé úrovni kursu. Zvláštní oddíl nazvaný Get it right je opatřen logem CLC a upozorňuje na různé druhy chyb, jichž se nejčastěji dopouštěli studenti při zkouškách.

Jakých chyb se nejčastěji dopouštějí čeští studenti (v porovnání s ostatními národnostmi)?

Julia a Martyn: Čeští mluvčí se nepotýkají s více problémy než mluvčí jiných jazyků, i když pro ně může být o něco těžší osvojení slovní zásoby než pro mluvčí románských či germánských jazyků, které mají s angličtinou na lexikální úrovni jisté podobnosti. Co se týče gramatických chyb, jichž se často dopouštějí čeští studenti, je to zejména používání předložek, volba mezi členem a ukazovacím zájmenem a náležité používání přivlastňovacích zájmen. Ovšem i toto jsou problémy, s nimiž se potýkají mluvčí mnoha jiných jazyků. Potíže může působit i existenciální vazba „there is/there are”, která v češtině neexistuje, nebo koncept počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen. Mnohé z těchto věcí ovšem činí problémy všem studentům angličtiny a totéž lze říct o používání časů a správného slovosledu.

Z fonologického hlediska se studenti musí zaměřit hlavně na intonaci, protože angličtina je jazyk s pohyblivým větným přízvukem. Pozornost je třeba věnovat i slovnímu přízvuku — studenti odhadují výslovnost psané podoby a musejí se naučit slovní přízvuk jednotlivých slov, neboť v angličtině neexistuje pevné pojítko mezi výslovností a psanou formou. Problémy mohou dělat i některé fonémy, například /ð/, /θ/) a /w/.

Máte nějaký recept na učebnici, která by studentům pomohla s angličtinou a zároveň byla zábavná?

Julia: Skloubit zábavu a učení. Bez motivace se nedokážeme učit, takže výuku podpoří vše, co studenty nějak podnítí, zaujme a udrží jejich pozornost. Neurologické i pedagogické studie se shodují na tom, že pro učení jsou nezbytným předpokladem zábava a motivace — máme k dispozici studie, které nahlížejí do těch částí mozku, v nichž proces učení probíhá, a tyto studie ukazují, že čím rozmanitější a zároveň subjektivnější výuka je, tím více a lépe se studenti učí. Bob Sullo v knize The Motivated Student píše: „Vejděte do jakékoli dobré třídy a okamžitě vás zaujme atmosféra zábavy. Je to vidět na tvářích studentů.” Ale bavit se mají nejen studenti, nýbrž i učitel: „Stejně důležité ovšem je, aby ta zábava vyzařovala z tváře i řeči těla učitele.“ Právě pozitivní kruh energie ve třídě vytváří správnou atmosféru a prostředí pro výuku.

Souhlasíme nicméně s Bobem Sullo, když říká: „To v žádném případě neznamená chaos nebo kašpařiny. Naopak, nejlepší třídy charakterizuje soustředěná práce v radostné atmosféře.” Proto píšeme materiály, které motivují a jsou zábavné, zároveň ale podporují učení a přispívají k soustředění na dosažení vytyčených cílů.

Jde nám o to najít aktuální, zajímavá a motivující témata vhodná pro danou věkovou skupinu a tato témata pojednat tak, že porostou společně s adolescentními studenty a umožní jim vidět sebe jako dospívající uprostřed svého světa. Obrovský důraz klademe na to, aby studenti měli k materiálu vztah a aby používali jazyk k mluvení o věcech, které jsou pro ně důležité.

Klíčovým principem učebnice Your Space je stejnojmenný rámeček, v němž studenti reagují na materiál zkraje lekce, přičemž jejich odpovědi jsou sice usměrňovány, nicméně na vysoce individuální úrovni. To jim umožňuje navázat s vyučovanou látkou nějaký kontakt, což se poté projevuje příznivě na jejich výkonu. Judy Willisová v knize Research-based Strategies to Ignite Student Learning píše: „Ukazuje se, že studenti dávají větší pozor, když se učí v bohatém a rozmanitém prostředí, které jim v hojné míře nabízí možnost se osobně i kolektivně nějak napojit na materiál a zakoušet pocit, že daný materiál je relevantní pro jejich životy.”

Máte pocit, že komiksy začleněné do knihy jsou v souladu se současným trendem? Můžete nám potvrdit, že žánry typu komiksu, k nimž má mládež blízko, mohou zvýšit pozitivní přijetí učebního materiálu?

Julia a Martyn: Pro naši knihu je naprosto zásadní snaha porozumět tomu, co oslovuje mladé lidi, a toto pak náležitě uplatnit. Komiks a humorné pasáže lze využít k výuce gramatiky způsobem, který jim umožňují lépe si látku zapamatovat. Pokud studenti uvidí nový jazyk v jasných situacích, které jsou zábavné, bude se jim lépe učit a věci si pamatovat.

Také ilustrace v širším měřítku mají reálný přínos pro výuku jazyka a mohou podnítit studenty k četbě.

Každá úroveň učebnice obsahuje nějaký rozšířený epizodický příběh napsaný konkrétně pro náš kurz. Jazykový obsah každé epizody (nebo kapitoly) je propojen s gramatikou doprovodné lekce, a tak odráží studentovu prohlubující se znalost angličtiny. Dva příběhy, vhodné pro nižší jazykovou úroveň, jsou grafickými romány (anebo „komiksy”, jak se jim kdysi říkalo). Ilustrace pomáhají vyprávět příběh, „ulevují“ jazyku a umožňují studentům vychutnat si četbu. Grafické romány jsou mezi mladými lidmi velice populární, je to žánr, který se dynamicky rozvíjí a v knihkupectvích jsou mu věnovány celé sekce. Tento žánr rozvíjí vizuální vnímání a četbu, při jeho recepci získává student zkušenost blízkou sledování filmu, leč mnohem intimnější. Příběhy se odvíjejí podobně jako ve filmu nebo v televizi, takže rovněž silně oslovují vizuální cit studentů. A vedle toho vypadají ilustrace opravdu skvěle! Dva příběhy na vyšší úrovni jsou psané prózou, nicméně opět doprovázené ilustracemi, které přinášejí nový kontext a podněcují touhu studentů dozvědět se více.

Kritik Kenneth Burke kdysi prohlásil: „Příběhy jsou výbavou pro život” – umožňují čtenářům zkoumat různá témata a situace a zároveň se rozvíjet jako jednotlivci. Pro nás jsou příběhy „výbavou pro učení” – nejenom o nás a našem místě na světě, ale též pro učení jazyka. Ilustrace – ať už komiksy, skici nebo umělecké kresby – mohou procesu učení jen pomoci.

České vydání učebnice obsahuje kapitolu o České republice (od českých autorů). Děláte to běžně, že do knih vkládáte kapitoly o jednotlivých zemích, abyste zvýšili atraktivitu pro tamější studenty?

Martyn: Jak jsme řekli v odpovědi na otázky výše, studenti musí vidět, že to, co se učí, má nějaký vztah k jejich životu a zkušenosti. A copak existuje lepší způsob než ten, že uvidí možnost srovnání vlastní kultury a života s kulturou země, jejíž jazyk se učí? A co víc, jakožto lidé, kteří se též učili cizí jazyk, víme, jak důležité je umět vysvětlit vlastní kulturu lidem v cizích zemích — zvídavost a zájem o jiné lidi jsou přirozené, stejně jako touha vykládat druhým o vlastních dějinách, geografii, slavnostech a životním styl. Máme potřebu pochopit, jak naše společnost zapadá do širšího globálního rámce od lokálního přes národní až po mezinárodní kontext, jakým je třeba Evropská unie. Pomáhat studentům mluvit o základech vlastní kultury je tudíž vzdělávací aktivita a je to pro ně užitečné i do budoucnosti.

Jsme přesvědčeni, že jim to pomůže lépe vnímat své vlastní místo ve světě, dá jim to širší rozhled a zároveň si uvědomí, že učit se cizí jazyky jim pomůže respektovat ostatní i s nimi lépe komunikovat.

Mnoho jiných zemí má v osnovách, že se studenti musejí učit o jiných kulturách a ty srovnávat se svou vlastní… takže abychom odpověděli na vaši otázku, ano, i tento kulturní rozměr do místních vydání naší učebnice zahrnujeme.

Rozhovor vedl Radovan Suk.