Recyklohraní podporuje pedagogy v rámci nového projektu

EKOUČITEL roku 2013/14

1. 9. 2013 odstartuje 1. ročník projektu EKOUČITEL roku 2013/14. Akce,
kterou organizuje obecně prospěšná společnost Recyklohraní, je
součástí podpory environmentální výchovy na českých školách.

Výchova k odpovědnému zacházení s životním prostředím

Environmentální výchova se již stala nedílnou součástí pedagogické praxe na
všech stupních škol. Jejím cílem je seznamovat žáky i studenty s přírodou,
podpořit jejich aktivní vnímání živé i neživé přírody a zájem o ni, zprostředkovat
osobní zkušenost prožívanou všemi smysly. Neméně důležitou součástí je i
nenásilná podpora správného chování v přírodě a ochranitelského přístupu k ní.

Od devadesátých let, kdy ministerstvo zemědělství pojem environmentální
výchova začalo poprvé používat, školy postupně propracovaly své metody práce.
Základ tvoří téměř vždy přímá pedagogická činnost v terénu, nejčastěji na školní
zahradě. Na mnoha školách vznikají tzv. přírodní učebny, svůj rozvoj zažívají i
lesní školky. Školami velice oblíbené jsou ekologické projektové dny či týdny,
které umožní mnohem podrobnější pohled na zvolené dílčí téma. Své místo ve
výuce mají i vzdělávací a často zážitkové pořady zoologických zahrad, muzeí,
skanzenů nebo středisek ekologické výchovy v podobě krátkodobých aktivit nebo
v podobě pobytu v trvání několika dnů. Velké oblibě se těší i celostátní projekty
typu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět nebo Ekoškola.

Projekt EKOUČITEL roku 2013/14

Společným jmenovatelem všech zmiňovaných aktivit je velký vliv na utváření
osobnosti dítěte za použití skromných prostředků a zároveň nadšený a obětavý
pedagog. A právě pro aktivní pedagogy je určen první ročník projektu EKOUČITEL
roku 2013/14. Organizátoři se rozhodli podpořit pedagogy, kteří dokážou
nadchnout své žáky a studenty pro přírodu a její ochranu a kteří jsou ochotni se o
výsledky své práce podělit s ostatními kolegy.

A jaká jsou pravidla projektu?

Projekt EKOUČITEL 2013/14 probíhá v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 5.
2014. Zapojit se může pedagog z MŠ, ZŠ i SŠ, ale také pedagog volného
času či pracovník v dětských či mateřských centrech z celé České
republiky. Jedinou podmínkou je zaslání vyplněné přihlášky. Po splnění
vyhlášených kritérií obdrží certifikát EKOUČITEL roku 2013/14, dárek a ti
nejlepší budou pozváni na slavnostní a zážitkové vyhlášení výsledků.

Kritéria pro udělení certifikátu EKOUČITEL roku 2013/14

• Pedagog spolu se svými žáky zrealizuje nejpozději do 31. 5. 2014
minimálně jeden ekologický projekt s libovolným zaměřením.
• Pedagog spolu se svými žáky připraví osvětovou kampaň na podporu
zpětného odběru použitých baterií, elektrozařízení a světelných zdrojů vesvém městě, své obci nebo městské části. Samotná realizace sběru není
podmínkou pro zisk certifikátu. Rozsah kampaně není rozhodující.
• Pedagog sdílí minimálně jeden návrh vyučovací hodiny/projektu s
ekologickou tématikou na stránkách www.recyklohrani.cz. Zaslaný návrh
musí být předem ověřený ve vlastní pedagogické praxi.
• Pedagog se spolu se svými žáky zapojí do minimálně 75 %
vyhlašovaných osvětových úkolů v rámci projektu Recyklohraní, aneb
Ukliďme si svět.
• Pedagog doporučí organizátorům projektu aktivitu vhodnou do
projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět či podobných aktivit. Návrh
musí být realizovatelný v běžné školní praxi.
• Pedagog o své činnosti e-mailem informuje organizátory projektu.

Výsledkem projektu bude databáze vhodných drobných aktivit do výuky
s ekologickou tématikou, které budou v elektronické formě k dispozici všem
zájemcům o inspiraci. To usnadní práci jak začínajícím koordinátorům EVVO, tak i
zkušeným pedagogům, kteří hledají nové nápady pro své žáky a studenty.
Organizátorem projektu EKOUČITEL roku 2013/14 je obecně prospěšná společnost
Recyklohraní, o.p.s., organizátor projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět.
Bližší informace naleznete na stránkách www.recyklohrani.cz nebo na tel.
844100101.

O projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět
Projekt Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, vznikl v roce 2008 a jeho cílem je
informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech
životního prostředí a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou
vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci
ke své práci mohou využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o
praktickou výuku recyklace se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových kampaní
na podporu zpětného odběru použitých baterií a drobného elektrozařízení. Do
srpna 2013 se do programu zdarma registrovalo 3091 škol.

Bližší informace o aktivitách v rámci projektu, včetně fotogalerie lze najít na
stránkách www.recyklohrani.cz nebo na www.facebook.com/recyklohrani.